Huurvoorwaarden Fietsverhuur Ouddorp

  • Uw verhuur is inclusief pechhulp tussen 09.00 en 17.00
  • Uw verhuur is uit te breiden met ons Zorgeloos onderweg pakket 
  • Retour brengen van uw huurfiets buiten openingstijden dient u af te stemmen met de verantwoordelijke van de betreffende afhaallocatie

Aanvullende Voorwaarden en annuleringsvoorwaarden:

Artikel 1, Huursom De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze in diens bedrijfsruimte vermeld zijn of ter inzage liggen.

Artikel 2, Betaling a. De huursom alsmede alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekening opgenomen dienen aan verhuurder te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. b. De mogelijke in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding. c. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid. d. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 3, Huurperiode a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld. b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 1. c. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat. d. De fiets(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering. e. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de fiets(en) niet op tijd op het adres van verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets(en) wordt (worden) ingeleverd of door de verhuurder is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1, vermeerderd met een boete van € 11,34 voor elke dag dat de fiets(en) te laat wordt (worden) ingeleverd of ontvangen zijn en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden. f. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft. Voorwaarden Fietsverhuur Zeeland/Bikeshop Zeeland 2023

Artikel 4, Gebruik a. De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen. b. De huurder dient als een goed huisvader voor de fiets(en) te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. c. De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand, ook indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.

Artikel 5, Schade, verlies en diefstal De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade. Huurder kan voor of bij aanvang huur dag het ‘Zorgeloos Onderweg pakket’ afsluiten om risico te verminderen.

Artikel 6, Kosten tijdens huurperiode Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.

Artikel 7, Persoonsgegevens De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd

Artikel 8, Annuleren Indien een annulering gedaan wordt gelden de volgende voorwaarden:
-Voor een volledige restitutie of kosteloos annuleren van de reservering dient huurder minstens 48 uren vóór de aanvangstijd huur dag (09:00 uur) de reservering telefonisch of schriftelijk te annuleren.
-Voor 50% restitutie dient de huurder tot 24 uren vóór de aanvangstijd huur dag (09:00 uur) de reservering telefonisch of schriftelijk te annuleren.
-Bij reservering inclusief ‘Zorgeloos Onderweg pakket’ dient de huurder 12 uren vóór de aanvangstijd huur dag (09:00 uur) de reservering telefonisch of schriftelijk te annuleren om volledige restitutie te ontvangen voor de huursom. Indien deze annulering minstens 48 uren voor de aanvangstijd huur dag (09:00) geschiedt worden ook de kosten voor het ‘zorgeloos onderweg pakket’ gerestitueerd.
Na deze termijnen wordt 100% van de reserveringkosten in rekening gebracht